non-performance inkoop expertise herkennen

Nieuwe aanbesteding anders doen

Loopt het contract af met die leverancier waar je eigenlijk niet zo tevreden mee bent? En worstel je daarom met de vraag hoe je de nieuwe aanbesteding nu anders gaat doen? Is het afgelopen project niet zo gelopen als van tevoren gedacht? Wil je deze keer een ander resultaat? Dé Haarlemmerolie bestaat niet en garanties heb je natuurlijk nooit. Maar één ding is logisch: als je hetzelfde doet wat je deed, krijg je hetzelfde wat je kreeg!

Meer sturen leidt tot non-performance

Wat is de natuurlijke neiging na een slecht project of niet doelmatig contract? Om in een nieuwe aanbesteding nog meer te gaan voorschrijven. En nog meer gedetailleerde eisen op te nemen. Dit leidt tot een even zo natuurlijke reactie bij leveranciers. Namelijk precies datgene te doen wat de opdrachtgever heeft opgeschreven. Met als gevolg geen verantwoordelijkheid, geen betrokkenheid. En reactief gedrag. Daarnaast ligt nog een ander gevaar op de loer. In een dergelijke nieuwe aanbesteding zal iedere aanbieder hetzelfde offreren. Daardoor is er geen verschil in kwaliteit, alleen nog in prijs. Het risico een non-performer te contracteren is serieus aanwezig!

Expertise herkennen leidt tot selectie high-performers

Met de Best Value aanpak kunnen opdrachtgevers het in een nieuwe aanbesteding anders aanpakken. Om maximaal gebruik te maken van de expertise bij leveranciers. En vooral om een samenwerkingsomgeving te creëren waar leveranciers overzicht hebben en regie pakken. En ze verantwoordelijkheid en betrokkenheid voelen in het realiseren van goede resultaten voor de opdrachtgever. Het Best Value selectieproces volgen in een nieuwe aanbesteding is bij uitstek de mogelijkheid om expertise te herkennen. En de non-performers van de high-performers te kunnen onderscheiden.

Wil je weten hoe het werkt? En welke mogelijkheden de Best Value aanpak voor jou en jouw organisatie biedt? Neem dan contact met ons op.

Hoe inkoop meer ruimte kan geven aan duurzaamheid, klimaat en milieu

Duurzaamheid (of ook wel MVI – Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) is in inkoopland geen nieuwe term. Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat je inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid. En om negatieve effecten op milieu en sociale aspecten te voorkomen.

Klimaat en milieu zijn business! En inkoop maakt er weinig gebruik van

Eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid worden al jaren, in meer- of mindere mate, in aanbestedingen opgenomen. Vaak in de vorm van (minimum) criteria, die vanuit overheid / opdrachtgever worden opgelegd aan de inschrijvers. In opdracht van Rijkswaterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er bijvoorbeeld de MVI-criteria tool ontwikkeld. De tool bevat inkoopcriteria voor 45 productgroepen. En de Rijksoverheid heeft zich eraan gecommitteerd om altijd gebruik te maken van deze criteria bij aanbestedingen.

Maar de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en milieu staan niet stil. En, hoewel geïnitieerd vanuit de overheid, de echte leiders in deze verschuiving naar duurzaam inkopen zijn de bedrijven. Vrijwel continu wordt er door het bedrijfsleven, in samenwerking met universiteiten, gewerkt aan nieuwe oplossingen en toepassingen. Deze vinden razendsnel hun weg naar de markt. Innovatie op het gebied van duurzaamheid, klimaat en milieu is een belangrijke onderscheidende factor geworden voor organisaties in concurrerende markten. Klimaat en milieu zijn business!

Inkoop kan op het gebied van klimaat en milieu de expertise van de markt beter benutten

Waarom maken we als inkopende organisatie zo weinig gebruik van innovatie? We hanteren criteria die, nadat ze zijn vastgesteld en opgenomen in de tool, eigenlijk alweer verouderd zijn. Zou het niet beter zijn om op het gebied van klimaat en milieu de expertise van de markt benutten? En op die manier bedrijven de mogelijkheid bieden om zich te kunnen onderscheiden? Hoe meer ruimte wordt geboden, hoe meer het voor organisaties loont om te investeren in duurzaamheid. Het klimaat en het milieu zullen er alleen maar beter van worden.

De Best Value Aanpak is juist gericht op het optimaal benutten en aanwenden van expertise uit de markt. Al jaren wordt de Best Value Aanpak wereldwijd gebruikt om betere resultaten voor projecten te realiseren door juist de markt maximaal in de gelegenheid te stellen om hun eigen expertise te gebruiken in plaats van voor te schrijven hoe aanbieders hun opdracht uitvoeren. En daarmee bij uitstek een methode om duurzame en vernieuwende oplossingen uit de markt te krijgen

Wil je meer weten over hoe je jouw Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-praktijk met de Best Value Aanpak kunt optimaliseren? Neem dan contact met ons op.

Fact-based inkopen

Ontwikkelingen in technologie en informatiesystemen richten zich steeds meer op het elimineren van denken en de daarmee gepaard gaande besluitvorming (fact-based). Mobiele telefoons kunnen steeds meer taken van ons geheugen en ons denken overnemen. Robotica neemt bijvoorbeeld niet alleen steeds vaker repeterende taken van de mens over, maar kan tegenwoordig, met behulp van sensoren, de omgeving waarnemen en op basis van die waarnemingen zelfstandig keuzes maken om bepaalde handelingen uit te voeren. Die ontwikkelingen worden gevoed door een behoefte om, met behulp van zo efficiënt mogelijke processen, tot zo hoog mogelijke prestaties te komen waarbij risico’s geminimaliseerd worden. Fact-based inkopen staat in de kinderschoenen.

Inkoop neemt nog steeds beslissingen gebaseerd op kostenbesparingen

Ondanks bovenstaande ontwikkelingen zien we dat de meeste bedrijfssectoren nog gekenmerkt zijn door traditionele sturingsprincipes. Denken, besluitvorming en gebruik van invloed en controle hebben nog steeds de overhand. Die traditionele principes zien we ook terug in inkoop bij het selecteren van leveranciers en samenwerkingspartners, terwijl juist daar een efficiënt proces, hoge prestaties en minimaliseren van risico’s van belang zijn.

De meerderheid van organisaties in Europa en Noord-Amerika maken ook nog steeds inkoopbeslissingen gebaseerd op kostenbesparingen. Naast het rechtmatigheidsissue wat vooral bij overheidsinstanties speelt is dit nog steeds de drijvende kracht achter veel inkooporganisaties, zowel in de private als in de publieke sector.

Natuurlijk is deze aanpak op korte termijn voordelig. Maar op een strategisch niveau zal het niet werken. Zeker voor overheidsorganisaties is het van belang dat inkoop een strategischer rol pakt en zich, naast besparing en rechtmatigheid, meer gaat focussen op doelmatigheid en leveren van meerwaarde. Fact-based inkopen helpt hierbij.

Potentiële leveranciers selecteren op basis van hun feitelijke expertise en prestaties

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en big-data zorgen ervoor dat fact-based inkopen een van de belangrijkste ontwikkelingen voor inkoop in 2019 is: Inkopen op basis van objectieve cijfers en data. Nu klinkt fact-based inkopen voor veel lezers misschien niet als een super trend, maar stel jezelf eens de vraag: Zijn prestaties en risico’s echt onderdeel in al uw inkoopbeslissingen? Worden potentiële leveranciers echt geselecteerd op basis van hun feitelijke expertise en prestaties? En als dat al gebeurt, zijn die feitelijke expertise en prestaties dan gerelateerd aan de (strategische) doelen van de organisatie?

Het Best Value selectieproces biedt je de mogelijkheid om de stap naar fact-based inkopen te maken en echt te gaan selecteren op basis van feitelijke prestaties en expertise.

Wil je meer weten over het Best Value selectieproces of wat de Best Value aanpak jou nog meer te bieden heeft? Neem dan contact met ons op.